Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszej strony zostaw swój adres e-mail

RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Thegra Poland Sp. z.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-848) przy ul. Żelaznej 49/0403 („Thegra Poland”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019041 NIP: 5272259074, REGON: 016154328, e-mail thegra@thegra.com.pl, tel.+48 22 4559400.

Jakie dane osobowe Pani/Pana przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, w którym dane osobowe są przez nas zbierane:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej;
- numer telefonu;
- adres poczty elektronicznej;
- numer NIP;
- numer REGON;
- numer rachunku bankowego;
- numer KRS.

Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę internetową www.thegra.com.pl możemy automatycznie gromadzić informacje zawartych w plikach cookies (więcej na ten temat w polityce cookies na naszej stronie internetowej).

Jaka jest podstawa przetwarzania przez nas Pani/Pana danych?

- zawarcie  i realizacja umowy;
- uzasadniony interes Administratora danych osobowych (np. w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń prawnych);
- przepis prawa (np. udostępnienie danych na zadanie uprawnionych organów).

W jakim celu przetwarzamy Pan/Pana dane osobowe?

- zawarcia i realizacji umowy;
- kontaktów w sprawie realizacji umowy;
- rachunkowości i sprawozdawczości;
- analizy i podejmowania decyzji zarządczych;
- statystycznych;
- obrony przed roszczeniami lub dochodzenie uzasadnionych roszczeń prawnych.

Jak długo zatrzymujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu do upływu terminów przedawnienia roszczeń a po jego upływie, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do zobowiązują do dalszego przechowywania danych osobowych - przez czas wskazany w tych przepisach prawa.

Gdzie gromadzimy przetwarzane dane?

Dane osobowe są przechowywane min. na serwerach zlokalizowanych w Polsce i we Frankfurcie, Niemcy.

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe innemu odbiorcy, np. innym spółkom Grupy Kapitałowej Thegra Tracomex, pracownikom naszej spółki, doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym na naszą rzecz rożnego rodzaju usługi np. usługi IT, który w naszym imieniu będzie przetwarzał Pani/Pana dane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, pod pewnymi warunkami – żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod pewnymi warunkami - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Warszawa, dnia 25 maja 2018

+48 22 455 94 00 thegra@thegra.com.pl
Thegra Poland Sp. z o.o. 2007-2015 Wszystkie prawa zatrzeżone | design by: WORK-ROOM